Göteborgs universitetsbibliotek: Styrdokument och policyer
Webbkarta

Styrdokument och policyer

Universitetsbibliotekets verksamhet styrs av lagar, uppdrag från Göteborgs universitet och av uppsatta policyer.

Lagar och regler

Flera lagar och regelsamlingar är viktiga inom universitetsbibliotekets verksamhetsområde.

Utdrag: 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
...

12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen. Dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Utdrag: 8§ ... Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.

Utdrag: 16 § Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande.

Regler för användning av Göteborgs universitetsbibliotek (211.0K)

Utdrag: Göteborgs universitetsbibliotek är ett offentligt bibliotek och öppet för alla.

Uppdrag och strategi

Vidare omfattas universitetsbiblioteket av ett antal lokala beslut och strategiska dokument.

Göteborgs universitetsbiblioteks uppdrag, kortversion (89.4K)

Utdrag: Göteborgs universitetsbiblioteks kärnuppgift är att ansvara för vetenskaplig och konstnärlig informationsförsörjning för studenter, forskare, lärare och allmänhet. Universitetsbiblioteket ska vårda och tillgängliggöra det kulturarv som finns i bibliotekets omfattande samlingar. Universitetsbiblioteket ska systematiskt bevaka omvärlden för att, i dialog med fakulteterna, utveckla och anpassa verksamheten. Göteborgs universitetsbibliotek ska vara ett öppet bibliotek och en mötesplats för universitet och allmänhet.

Universitetsbiblioteket ska erbjuda tjänster i form av publiceringsstöd och digitaliseringsverksamhet riktad till universitetets lärare och forskare. Universitetsbiblioteket ska, på uppdrag från institutioner, tillhandahålla undervisning med mål att stärka studenternas informationskompetens. Vidare ska universitetsbiblioteket sörja för professionell informationstjänst och studieplatser i bibliotekets lokaler samt bibliometrisk kompetens till stöd för universitetets ledning och forskare. Biblioteket ska ägna speciell uppmärksamhet åt användare med särskilda behov.

Vision2020 (323.7K)

Utdrag: Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Strategisk plan för Göteborgs universitetsbibliotek 2017-2020 (114.9K)

Utdrag: Den strategiska planen är universitetsbibliotekets sätt att stödja Vision 2020 och infria bibliotekets uppdrag. Den utgår från fem övergripande principer: 

  • Vi ska bedriva en verksamhet av hög kvalitet som upplevs som relevant av våra målgrupper
  • Vi ska göra tjänster och service välkända och tillgängliga för alla användare
  • Vår verksamhetsutveckling ska ha starkt fokus på våra användares behov
  • Vi ska öka vår samverkan och synlighet inom och utanför universitetet
  • Vi ska vara en attraktiv arbetsplats med en god studie- och arbetsmiljö

Riskanalys

Riskanalys 2016 (83.3K)

Policyer

På ett antal områden har universitetsbiblioteket också sammanfattat ställningstaganden i form av policyer.

Bemötandepolicy (30.2K)

Kompetenspolicy (67.0K)

Digitaliseringspolicy (81.9K)

Förvärvspolicy (154.7K)

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-05-31 13:12

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen