Göteborgs universitetsbibliotek: Resursfördelning

Resursfördelning

Universitetets bibliometriska modell

Vid Göteborgs universitet används en bibliometrisk modell som baseras på respektive fakultets historiska utveckling med avseende på det egna bibliometriska systemet. Förändringen över tid ger då underlag för omfördelning av delar av universitetets medel.

Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten använder citeringsbaserade indikatorer, där citeringar hämtas från Web of Science. Konstnärliga fakulteten har ett eget system baserat på publikationspoäng. Resterande fakulteter (Humanistiska, Samhällsvetenskapliga, Utbildningsvetenskapliga, Handelshögskolan och IT‐ fakulteten) har alla valt att använda den Norska modellen.

Svenska modellen

Från 2010 fördelas cirka fem procent av de direkta forskningsanslagen av regeringen till högskolor och universitet baserat på bibliometriska indikatorer. 2014 höjs denna andel till tio procent. Vetenskapsrådet tar fram ett underlag baserat på publikationer och citeringar i Web of Science-databaserna för respektive lärosäte. Alla värden summeras och respektiva lärosätes andel av den totala summan räknas fram. Medlen fördelas enligt dessa andelar.
Du kan läsa mer om modellen hos Vetenskapsrådet

Norska modellen

I Norge införde man 2004 ett system för medelstilldelning till högskolorna som delvis bygger på bibliometriska indikatorer. Vid GU används modellen vid Samhällsvetenskapliga, Utbildningsvetenskapliga och Humanistiska fakulteten, samt vid Handelshögskolan och IT-fakulteten.

Indikatorn bygger på att mäta vetenskaplig publiceringsaktivitet genom att vikta publikationer utifrån dess publiceringskanal. Vetenskapliga publiceringskanaler kan vara a) tidskrift, serie eller webbplats med ISSN eller b) utgivare (oftast förlag) av publikationer med ISBN. Kriterierna för att godkänna en publiceringskanal finns utlagda hos Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

De godkända publiceringskanalerna delas in i två nivåer där nivå två innehåller de kanaler som räknas som de mest ledande och prestigefyllda inom fältet. Dessa bestäms av forskare i s k faggrupper, knutna till UHR.  Andelen publikationer inom nivå två är begränsad till en femtedel.

Publikationerna tilldelas poäng utifrån publikationstyp och nivå.

Publikationstyp   Nivå 1, poäng   Nivå 2, poäng  
Artikel i vetenskaplig tidskrift 1 3
Kapitel i bok 0,7 1
Bok 5 8

Godkända publikationstyper är monografi (ej redaktörskap), kapitel, tidskriftsartikel, forskningsöversikt samt publicerade konferensbidrag. Konferenspublikationer räknas på samma sätt som tidskriftsartiklar om de är publicerade i godkänd ISSN-kanal, och som kapitel om de är publicerade i godkänd ISBN-kanal. I den norska modellen har man använt fraktionerad beräkning, d v s vid samarbeten så delas publikationens poäng mellan författarna.


Hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenste kan du se poängbedömningen för olika tidskrifter och förlag. 

Läs mer

Artikel om den norska bibliometriska modellen för fördelning av forskningsanslag.

Schneider, J. (2009). An outline of the bibliometric indicator used for performance-based funding of research institutions in Norway. European Political Science, 8, s. 364-378.

Artikel om den svenska bibliometriska modellen för fördelning av forskningsanslag.

Carlsson, H. (2009). Allocation of research funds using bibliometric indicators : asset and challenge to Swedish higher education sector. InfoTrend, 64(4), s. 82-88.
 

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-09-29 08:57

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen