Göteborgs universitetsbibliotek: Avtal för elektronisk publicering

Avtal för elektronisk publicering

§1. Upplåtelse för elektronisk publicering
Upphovsmannen/upphovsmännen/rättighetsinnehavaren/rättighetsinnehavarna, här kallad Författaren/Författarna, ger Göteborgs universitet rätt att publicera angivet arbete, här kallat Verket, i elektronisk form på Göteborgs universitets domänpå Internet. Rätten att publicera innebär en rätt att göra Verket tillgängligt för allmänheten på Internet. Upplåtelsen medför inga inskränkningar i Författarens/Författarnas rätt att för egen del använda Verket.

§2. Giltighetstid och uppsägning
Upplåtelsen gäller till dess Författaren/Författarna skriftligen meddelar Göteborgs universitet att denna rätt skall upphöra. Vid ett upphörande har Göteborgs universitet inte längre rätt att tillgängliggöra Verket på Göteborgs universitets domän på Internet och skall med omedelbar verkan avlägsna Verket med följd att publiceringen upphör. Göteborgs universitet kan i sin tur med omedelbar verkan frånträda avtalet och avlägsna Verket med följd att publiceringen upphör. Något skäl för upphörandet behöver inte anges.

§3. Syfte med publiceringen
Den elektroniska publiceringen skall ske för universitetets forsknings-, utbildnings- och biblioteksverksamhet och ej för kommersiella ändamål.

§4. Verkets form
Författaren/författarna skall lämna över Verket i enlighet med de instruktioner som universitetet meddelar.

§5. Upphovsmannaskap
Författaren/Författarna ansvarar för att hon/han/de är upphovsman till Verket och att i förekommande fall inhämta erforderliga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i Verket eventuellt ingående material (bilder m.m.) som kan ha annan upphovsman, samt att Författaren/Författarna har rätt att disponera över Verket för publicering i enlighet med detta avtal. Om det framkommer att Författaren/Författarna inte är upphovsman till del av Verket eller dess helhet eller saknar erforderliga medgivanden enligt ovan åligger det Författaren/Författarna att i förekommande fall hålla Göteborgs universitet skadeslöst.

§6. Ersättning
Inga ersättningar utgår mot bakgrund av detta avtal. Eventuellt uppkomna kostnader uppbärs av part som kostnaden hänförsig till.

§7. Ikraftträdande
Detta avtal gäller omedelbart efter Författarens godkännande.

Dnr A 85 592/10

Version 2010-02-11

Avtal GUPEA för underskrift (svenska)

Publiceringsavtal_GUPEA (536.4Kb)

Avtalet för avhandlingar skickas till:

GUPEA-supporten / Digitala tjänster
Göteborgs universitetsbibliotek
Box 607, 405 30 Göteborg

Publishing Agreement for GUPEA (In English)

GUPEA_Agreement (600.7Kb)

Kontaktinformation

GUPEA-support

Telefon:
031-786 66 71

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2013-09-17 17:11

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen