Göteborgs universitetsbibliotek: Digitaliseringsprojekt

Digitaliseringsprojekt

Du kan se alla digitaliseringsprojekt och enskilda produktioner i universitetsbibliotekets öppna produktionsflödesverktyg dFlow.

Pågående projekt

Fiskeriverkets och fiskeristyrelsens serier
Fiskeriverkets och fiskeristyrelsens serier (över 30 000 sidor) kommer att digitaliseras och publiceras. Detta material innehåller primärdata som är till nytta inom forskning och som behöver bevaras för framtiden. Fiskeriverket var en svensk statlig förvaltningsmyndighet för bevarande och nyttjande av fiskresurserna. Tidigare gick myndigheten under namnet Fiskeristyrelsen och 2011 togs verksamheten över av Havs- och vattenmyndigheten.

Byggforskningsrådets rapportserie
Universitetsbiblioteket kommer att digitalisera och publicera 2500 rapporter ur Byggforskningsrådets rapportserie R utgivna mellan 1970 och 1994, från Lunds tekniska högskola.

Doktorsavhandlingar
Digitaliseringsteamet på universitetsbiblioteket arbetar kontinuerligt med att digitalisera universitetets egen forskning. Vi har tidigare digitaliserat alla humanistiska avhandlingar fram till och med 1980. Nu arbetar vi med de avhandlingar vars författare givit sitt medgivande till publiceringen och det rör sig framför allt om avhandlingar tryckta 19702006 inom alla ämnesområden. Om du är författare till en avhandling utgiven vid Göteborgs universitet är du välkommen att kontakta oss, så digitaliserar och publicerar vi din avhandling utan kostnad. Avhandlingarna publiceras i GUPEA

Idun
Veckotidningen Idun grundades 1887 av Frithiof Hellberg som var redaktör och ansvarig utgivare. Tidningen hade inledningsvis en tydlig inriktning mot kvinnorna i hemmet. Kring sekelskiftet ändrade Idun inriktning från att vara en praktisk veckotidning för husmodern till att innehålla mer kulturella nyheter och material om kvinno- och rösträttsfrågor. Från den tidigare betoningen på kvinnans roll i hemmet blev kvinnans roll i samhället och kulturen allt viktigare. Universitetsbibliotekets digitaliseringsteam arbetar löpande med digitalisering och publicering av tidskriften. Omfattningen är cirka 1000 sidor per årgång.

Tidigare projekt

Carl Magnus Carlanders samling
Carl Magnus Carlander var baptistpredikanten som blev grosshandlare. Han var en samlare med speciellt intresse för bokhistoria och exlibris. Han utgav det omfångsrika arbetet Svenska bibliotek och exlibris.

Musikaliskt tidsfördrif
Musiktrycket Musikaliskt tidsfördrif utkom under perioden 1789–1834 och innehåller huvudsakligen verk för piano samt röst och piano.

Hvar 8 dag
Hvar 8 dag är en gammal känd Göteborgstidskrift redigerad av Hjalmar Bratt. Den innehöll en blandning av nyheter, skönlitterärt stoff samt biografiska artiklar. Enstaka årgångar har digitaliserats av Projekt Runeberg, men mycket återstår. Göteborgs universitetsbiblioteks exemplar är extra intressant eftersom det har tillhört boksamlaren Gustaf Bernström och har samtliga omslag och annonser bevarade. Tidskriften gavs ut 18891933, omfattar 35 bundna volymer och större delen av tidskriften kommer att publiceras.

Tidskriften: Läsning i blandade ämnen
Läsning i blandade ämnen är en tidskrift utgiven 17971801 i Stockholm. Tidskriften innehåller till större delen uppsatser och recensioner rörande filosofiska, ekonomiska och litterära ämnen.

Dahlkatalogen
Dahlkatalogen förtecknar professor Carl G. Dahls (18751959) boksamling av litteratur inom pomologi (läran om odlade frukter och fruktträd), trädgårdsvetenskap och landskapsarkitektur. Samlingen omfattar publikationer tryckta mellan åren 15391959. 

Den inskannade Dahlkatalogen finns i GUPEA under namnet DAHLKAT. Den fysiska kortkatalogen finner man på  Biomedicinska biblioteket i magasin 3.

Till DAHLKAT i GUPEA

Ivar Arosenius arkiv
Ivar Axel Henrik Arosenius var en svensk konstnär och bilderboksförfattare. Arkivet består av manuskript, fotografier, korrespondens och teckningar samt gamla utställningskataloger. En stor del av hans verk är utställda vid Göteborgs konstmuseum. Biblioteket har samarbetat med Litteraturbanken och digitaliserat de mest väsentliga delarna ur arkivet, med fokus på samtida produktioner.

OCR-projektet
OCR-projektet bedrevs tillsammans med Språkbanken med syfte att utröna huruvida Tesseract kan användas för tolkning av svensk frakturstil. Det gällde 43 volymer av svenska frakturstilsskrifter från olika genrer 16001800.

Lista över OCR-projektets litteratur

Tidskriften Framåt
Tidskriften Framåt  är utgiven av Göteborgs Kvinnoförening 1886, av Göteborgs Kvinnliga Diskussionsförening 1887–88, och av redaktören Alma Åkermark 1889.

Chalmers avhandlingar 
Universitetsbiblioteket har digitaliserat 154 äldre avhandlingar från Chalmers tekniska högskola.

Skolverkets läroplaner
Universitetsbiblioteket har digitaliserat 574 läroplaner och styrdokument från 1970 och framåt med stöd av Eva Lindmarks bibliografi, Läroplaner efter 1970.

Lista över digitaliserade läroplaner

Galluparkivet
Galluparkivet 1942–1954 är en unik samling av 550 enkäter med tillhörande rapporter. Undersökningarna berör 

  • politiska frågor som eftervalsundersökningar och politiska index
  • köpvanor av olika typer av varor till exempel fisk, radioapparater, kaffesurrogat, garderobsinventeringar
  • attitydfrågor som alkoholvanor, tobaksbruk, radioprogram
  • läsvanor av tidningar och olika typer av litteratur

Ostindiska kompaniet
Ostindiska kompaniet var verksamt mellan 17311813. Man hade ensamrätt på handeln med Kina och importerade bland annat te, siden och porslin. Idag känner vi fortfarande igen namnen på en del av dem som var verksamma i kompaniet till exempel Sahlgren, Chalmers och Alströmer.

Kontaktinformation

Kontaktformulär

Följ oss på Twitter

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-08-31 10:39

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen