Göteborgs universitetsbibliotek: Citat och referat

Citat och referat

Vetenskapliga arbeten bygger alltid på tidigare forskning. För att undvika att plagiera när du vill hänvisa till andras forskningsresultat kan du antingen citera eller referera.

Citat är identiskt med originaltexten. Referat är en sammanfattning av originaltexten, formulerad självständigt med egna ord. I båda fallen ska du visa vilken källa du har hämtat informationen ifrån genom att ge en källhänvisning (referens) i direkt anslutning till citatet eller referatet i din text. Referensen ska även återfinnas i litteraturlistan i slutet av ditt dokument.

Citat

Att citera innebär att exakt återge vad någon skrivit eller sagt. Till och med stavfel ska återges! Använd citat när du vill hänvisa till något som är unikt eller slående formulerat, eller när du vill diskutera ett speciellt påstående. I de flesta andra fall är det bättre att använda referat. Alltför många citat tynger ner en text och gör den svårläst.

Det finns två typer av citat: löpande citat och blockcitat. När formuleringen du vill citera endast består av några ord eller två-tre meningar passar löpande citat bäst. Löpande citat placerar du inne i brödtexten och markerar den med citattecken. När citatet består av längre stycken är det lämpligare att göra ett blockcitat. Blockcitat utformar du som ett fristående stycke, skiljt från övrig brödtext genom indrag i vänster- och ibland högerkant. Du kan även ge stycket mindre radavstånd och teckenstorlek, för att ytterligare markera att det rör sig om ett citat. Några citattecken behövs inte vid blockcitat. Såväl blockcitat som löpande citat ska alltid följas av en källhänvisning till originalkällan, där även citerad sida ska anges. Originalkällan ska dessutom återfinnas i din litteraturlista i slutet av dokumentet.

Referat

Att referera innebär att sammanfatta innehållet i någon annans text med egna ord. För att kunna göra ett korrekt referat behöver du först läsa och försöka förstå originalkällan, och därefter formulera en självständig sammanfattning av hur du tolkat innehållet. Ofta är det bättre att använda referat istället för citat. Genom att referera istället för att citera undviker du inte bara att göra texten mer svårläst, du förstår också originalkällorna bättre genom att tolka dem och införliva dem i ditt eget resonemang med egna ord.

Ett referat placeras som en del av din egen brödtext. Därför är det viktigt att tydligt visa vad som är dina egna idéer och vad som härrör från någon annan. I direkt anslutning till referatet anges källan genom en källhänvisning. Källan ska även återfinnas i din litteraturlista. I texten kan du använda dig av så kallade referatmarkörer, för att ytterligare understryka att idéerna härrör från andra författare. Referatmarkörer markerar att du refererar till andra personer:  "Enligt författaren kan detta leda till..." "Författaren anser att..." Andra exempel på referatmarkörer är

 • menar
 • föreslår
 • gör gällande
 • lyfter fram
 • påpekar
 • betonar
 • hävdar
 • förklarar
 • redogör för
 • framhåller
 • påstår
 • visar

Observera att referatmarkörerna ovan inte är synonymer.

Stöd i skrivprocessen

Språkhandledningen

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-10-17 08:35

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen