Göteborgs universitetsbibliotek: Vetenskaplig kommunikation

Vetenskaplig kommunikation

Syftet med vetenskapliga publikationer är att sprida forskningsresultat till kollegor inom forskningsfältet, för att på sikt generera ny forskning.

Det finns olika traditioner för hur forskningen kommuniceras. Inom medicin, naturvetenskap och ingenjörsvetenskaperna publicerar sig forskarna främst i vetenskapliga tidskrifter, medan forskarna inom samhällsvetenskap och humaniora oftast publicerar sig i böcker. En och samma forskare kan naturligtvis också sprida sin forskning i flera olika publikationstyper.

Publikationstyper

Forskare använder sig av olika publiceringstyper för att nå ut med sina forskningsresultat.

Olika publikationstyper har olika vetenskaplig tyngd. Välj dina källor med omsorg. Publikationer som genomgått någon form av granskning eller kontroll innan de publiceras har högst vetenskapligt värde. Därför ger sådana källor din text större trovärdighet. De olika publikationstyperna nedan vänder sig i första hand till andra forskare med undantag av "Bok eller bokkapitel" som har en bredare målgrupp och innefattar även studenter och allmänhet.

Vetenskaplig tidskriftsartikel
Vetenskapliga tidskriftsartiklar föregås av granskning (peer review) innan publicering. Granskningen utförs av experter inom ämnesområdet, för att säkerställa att artikeln håller hög vetenskaplig kvalitet. Inom medicin och teknik har den vetenskapliga artikeln en särställning och anses vara den viktigaste publikationstypen.

Doktorsavhandling
Efter forskarutbildning redovisar forskaren sitt arbete i form av en avhandling. Om avhandlingen blir godkänd vid disputationen utgör den en del av en doktorsexamen.

Licentiatavhandling
En licentiatavhandling eller licentiatuppsats kan sägas vara en "mellanexamen" gjord av en forskare under forskarutbildning. En del forskare går vidare med en doktorsavhandling medan en del avslutar sin examen med en licentiatavhandling. Denna avhandling godkänns av handledare och diskuteras inte vid en disputation.

Rapport
Rapporter ingår ofta i en serie och är en "avrapportering" av forskarens avklarade eller pågående forskning.

Konferensbidrag  (conference proceedings på engelska)
När forskare medverkar på konferenser och föreläser om sin forskning resulterar detta ofta i en kortare artikel som ingår i en konferenspublikation.

Bok eller bokkapitel
Forskare kan publicera sin forskning i en bok (monografi)  eller i enstaka kapitel i ett samlingsverk (antologi).

Vetenskapliga tidskrifter

Vetenskapliga tidskrifter finns inom alla ämnesområden och innehåller ett urval vetenskapliga artiklar. Den vetenskapliga artikeln föregås av granskning innan eventuell publicering. Granskningen (peer review) utförs av experter inom det specifika ämnet. Dessa experter fäller ett utlåtande om artikeln håller för publicering. Vissa artiklar går direkt till publicering medan andra förkastas helt och hållet. I en del fall kan författaren få en lista på saker som måste ändras innan publicering blir aktuell. Denna granskning borgar för att artikeln håller en hög vetenskaplig kvalitet och kan alltså ses som en säkerhetsåtgärd. Vetenskapliga tidskrifter kan innehålla olika  typer av artiklar:

Originalartiklar (primärpublikationer) beskriver resultatet av ett forskningsarbete (i form av empiriska studier) för första gången.

Översiktsartiklar (review articles) är kritiska utvärderingar av flera sedan tidigare publicerade studier. Här ingår även metaanalyser där man utifrån resultaten i ett antal studier belyser till exempel värdet av en behandling vid en viss sjukdom.

Teoretiska artiklar syftar till att utveckla nya teorier utifrån redan existerande forskning.

Hur känner man igen en vetenskaplig artikel?

Uppbyggnad och struktur av vetenskapliga artiklar varierar mellan olika ämnesområden. När det gäller originalartiklar ska de vara uppbyggda på så sätt att forskningsprocessen går att följa. Ofta rekommmenderas strukturen IMRAD - Introduction, Materials & methods, Results and Discussion). Följande delar brukar finnas med i vetenskapliga artiklar:

Artikeltitel
Titeln är mycket viktig i en vetenskaplig artikel, och den är utformad för att ge en klar bild av vad artikeln handlar om.

Författare
Som författare till artikeln anges de som på olika sätt aktivt bidragit till forskningsprojektet. Ordningsföljden mellan namnen är ofta sådan att den som gjort mest anges först och den som är gruppens ansvarige (och aktive) ledare nämns sist. Det är viktigt att ge rätt person meritvärdet för rättvis fördelning av framtida forskningsresurser.

Institutionstillhörighet
Författarens institutionsadress eller annan tillhörighet (affiliation) anges tydligt.

Abstract
Kort sammanfattning skriven av artikelförfattaren.

Introduktion
Bakgrund, frågeställningar, avgränsningar och syftesbeskrivning.

Material och metod
Detaljerad beskrivning av hur studien gjordes, vilken metod och vilket material som användes.

Resultat
Redogörelse för forskningsresultaten, ibland presenterade i tabeller eller diagram.

Diskussion
Analys, värdering och slutsatser baserade på resultatet.

Litteraturlista (källförteckning, referenslista)
Förteckning över de källor som använts i artikeln.

Populärvetenskap

Forskare publicerar sig inte bara för forskningsvärlden, utan vänder sig också till det omgivande samhället. Det kan handla om artiklar i dagspress som är riktade till allmänheten, läroböcker för studenter och skolelever, eller artiklar för en intresserad allmänhet i olika facktidskrifter. Den här typen av publikationer brukar något förenklat kallas för populärvetenskap. De har gemensamt att de är sekundärkällor, och att målgruppen är en annan än forskarkollegor. Innehållet kan vara forskningsbaserat, men tilltalet är enklare, med ett lättförståeligt språk och få facktermer. Om facktermer används följs de ofta av en förklaring. Referenser och litteraturlistor är inte är någon självklarhet i de flesta populärvetenskapliga texter.

Exempel på populärvetenskaplig tidskrift:
National Geographic

Exempel på vetenskaplig tidskift:
Geographical Review (inloggning krävs utanför GU-nätet)

Kontaktinformation

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-03-01 15:51

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen