Historisk statistik

Äldre statistik och längre tidsserier som SCB digitaliserat. All viktigare officiell statistik från 1800-talet är digitaliserad och digitaliseringen av 1900-talets officiella statistik pågår.

De digitaliserade publikationerna är fritt tillgängliga. Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet.

Fritt tillgänglig
Leverantör:
Statistiska centralbyrån