Databassök

Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera på ämne, ämnesord och materialtyp.

Hittade 210 av 623 databaser:

 1. I Ämnesregistret kan man söka efter kemiska namn, synonymer, summaformler, CAS-nummer och EINECS-nummer (European Inventory of Existing Commercial Che...
  Fritt tillgänglig
  Bibliografi över det svenska offentliga trycket från 1500-talet och fram till 1833.
  Fritt tillgänglig
  zbMATH Open is a comprehensive abstracting and reviewing service in pure and applied mathematics, edited by the European Mathematical Society (EMS), t...
  Fritt tillgänglig
  Portal for language and language-related products and services on the web with more than 1800 dictionaries on more than 250 languages.
  Fritt tillgänglig
  The Yearbook of the United Nations has been the primary reference work on the Organization since 1946. It details the many activities of the Organizat...
  The World Bank's Open Data initiative is intended to provide all users with access to World Bank data. The data catalogue is a listing of available Wo...
  Fritt tillgänglig
  WHOLIS is a bibliographic database with material pubished by the WHO. The library database is the collective electronic memory for all WHO documentati...
  Fritt tillgänglig
  The Institutional Repository for Information Sharing (IRIS) is the digital library of WHO’s published material and technical information in full text ...
  Fritt tillgänglig
  Health and health-related global statistical information from World Health Organization
  Huvudsakliga ämnesområden i Vitterhetsakademiens bibliotekskatalog: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövår...
  Fritt tillgänglig
  Vipunen är den finska utbildningsförvaltningens statistiktjänst. I tjänsten finner du statistik- och indikatoruppgifter för utbildningen inom olika se...
  Fritt tillgänglig
  SEARCH is the USDA National Agricultural Library’s main search tool. It provides simple, one-stop access to more than 8 million records covering all a...
  Magister- och kandidatuppsatser, det vill säga C- D- och Y-uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsatser.se visar uppsatser lagrade i LI...
  Fritt tillgänglig
  All multilateral treaties deposited with the Secretary-General of the United Nations and those formerly deposited with the League of Nations - their l...
  A database of peace agreements, guidance documents and information on UN mediation support activities and services.
  The United Nations Digital Library (UNDL) includes UN documents, voting data, speeches, maps, and open access publications. The platform provides acce...
  The UNECE Statistical Database contains a wide range of data covering Europe, North America and Central Asia. Users can download data free of charge v...
  United Nations and agency statistics, covering economic, social, financial and development topics.
  Fritt tillgänglig
  Books, journals, and series published by the United Nations Secretariat, and its funds and programs. Covers a wide range of topics within human rights...
  Fritt tillgänglig
  The Uppsala Conflict Database is a free resource of information on armed conflicts of the world. Here you will find information on the warring parties...
  Statistik över svenska tidningar och tidskrifter.
  Tropicos® was originally created for internal research at the Missouri Botanical Garden, but has since been made available to the world’s scientific c...
  Fritt tillgänglig
  The TRIP Database is a clinical search tool designed to allow health professionals to rapidly identify the highest quality clinical evidence for clini...
  Fritt tillgänglig
  TRID contains records of transportation research worldwide. It combines the records from TRB's Transportation Research Information Services (TRIS) Dat...
  Fritt tillgänglig
  The Science Fiction and Fantasy Research Database is an online, searchable compilation and extension of Science Fiction and Fantasy Reference Index 18...
  A database that reports on retractions of scientific papers.
  Collection of materials, textual and visual, on the Archaic and Classical Greek world.
  Textbook in geriatrics.
  An enhanced online version of the Merck Manuals, a series of healthcare books for medical professionals and consumers, updated periodically with new i...
  Fritt tillgänglig
  The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) provides access to detailed, scholarly information on key topics and philosophers in all areas of philos...
  Global Library of Women's Medicine is a web library incorporating a vast range of detailed clinical information across the whole field of women's medi...
  The Getty Conservation Institute (GCI) is a private, non-profit institution that works internationally to advance conservation practice through resear...
  TED (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av ”Tillägg till Europeiska unionens tidning” för offentlig upphandling i Europa.
  SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få e...
  Fritt tillgänglig
  12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655. Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta. Databasen GEO...
  Svenskt översättarlexikon är ett biobibliografiskt uppslagsverk med artiklar om svenska och finlandssvenska översättare från äldsta tid till idag. Dat...
  Svenskt visarkiv innehåller material inom folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, spelmansmusik och inflyttade musiktradition...
  Fritt tillgänglig
  Levnadsteckningar över 1 000 svenska kvinnor eller kvinnor som varit verksamma i Sverige, från medeltid till nutid. Endast avlidna kvinnor finns med. ...
  Riksarkivets avdelning Svenskt Diplomatarium publicerar våra bevarade medeltidsdokument (diplom). Det rör sig om såväl originalbrev på pergament och p...
  Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinve...
  Svenskamerikansk bibliografi är en del av den totala LIBRIS-databasen, och innehåller referenser till tryckalster på svenska språket publicerade i För...
  Länkar till svenska dagstidningar online sammanställd av Kungl. biblioteket.
  Skeppsrullor, skeppsjournaler, dagböcker och övriga handlingar från Ostindiska kompaniet. Göteborgs UB:s arkiv från kompaniet och kompanihandlingar fr...
  Databasen Svenska dagstidningar innehåller cirka 1500 digitaliserade dagstidningar från år 1645 fram till nutid, med undantag för de senaste fyra måna...
  En samlingsplats för språkresurser från Svenska Akademien. Här finns de tre ordböckerna SAOL, SO och SAOB samt Svenska Akademiens grammatik (SAG) som ...
  Digitaliserad version i pdf-format, avsedd att vara ett stöd för dem som skriver texter och informerar om det svenska utbildningsväsendet på engelska...
  PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en databas som innehåller svenska patent, svenska offentliga patentansökningar, europeiska patent (EP-patent) s...
  Ämnesbibliografin Svensk musikhistorisk bibliografi innehåller referenser till bland annat monografier och samlingsverk, artiklar i svenska musikt...
  På Svensk musiks webbplats finns arkiv tillgängliga om svensk musik och dess upphovspersoner. Konstmusikarkivet innehåller opublicerade verk deponerad...
  Fritt tillgänglig
  MeSH innehåller de kontrollerade termer som används för indexering av artiklar i Medline/PubMed. Originaldata från NLM har kompletterats med svenska ö...
  Fritt tillgänglig
  Svensk mediedatabas, SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad fil...
  Fritt tillgänglig
  Svensk medicinalhistorisk bibliografi innehåller totalt ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt med...
  Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter, som utvecklats av IT-experter vid SLU och botaniste...
  Svensk konstvetenskaplig bibliografi är en deldatabas i Libris och innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk, årsböcker, monogra...
  Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) är en ämnesbibliografi över svensk historia. Här finns hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsat...
  Upplysningar om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, och dessutom en stor mängd svenska kort- , dokumentär- och tv-filmer. Det går att söka på t...
  Fritt tillgänglig
  SveMed+ är en bibliografisk databas med referenser till artiklar inom det medicinska området. En del av materialet är av mer populärvetenskaplig karak...
  Fritt tillgänglig
  Store norske leksikon består av kvalitetssäkrade artiklar och har varit Norges ledande uppslagsverk under hundra år. Kunnskapsforlaget har det redakti...
  Statistics and indicators on women and men in six specific fields of concern: - Population - Health - Women and men in families - Education - Work - P...
  Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) is designed so that each entry is maintained and kept up to date by an expert or group of experts in the fie...
  Språkbanken inrättades 1975 som en nationell resurs placerad vid Göteborgs universitet. Språkbankens uppdrag är att samla in, förädla och tillgängligg...
  Fritt tillgänglig
  Database of intervention studies across the scope of speech pathology practice.
  Fritt tillgänglig
  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna rå...
  Social Science Research Network (SSRN) is a world wide collaborative of leading scholars that is devoted to the rapid worldwide dissemination of socia...
  Skemman is a digital repository for the University of Iceland, the Agricultural University of Iceland, Bifröst University, Hólar University College, t...
  Fritt tillgänglig
  RoMEO is a searchable database of publishers policies regarding the self-archiving of journal articles on the web and in Open Access repositories.
  Fritt tillgänglig
  SGI-Line är en geoteknisk litteraturdatabas som produceras av Statens geotekniska institut, databasen innehåller hänvisningar till internationell geot...
  Fritt tillgänglig
  Scendatabasen innehåller dokumentation om den professionella scenkonsten i Sverige från 2007 och framåt. Det är möjligt att söka på till exempel produ...
  Fritt tillgänglig
  I Statistikdatabasen finns större delen av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från 13 andra statistikansvar...
  Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) har fått i uppdrag att utveckla ett nationellt system för identifiering och bedömning av nya medicin...
  Fritt tillgänglig
  Working papers in Business Administration produced at Scandinavian academic departments and research organisations.
  Fritt tillgänglig
  RISM was established in 1952 by the International Musicological Society and International Association of Music Libraries. The aim of RISM is to locate...
  Fritt tillgänglig
  The Research Catalogue (RC) is a searchable database for archiving artistic research. RC content is not peer reviewed, nor is it highly controlled for...
  Fritt tillgänglig
  Recensionssök 1920-1966 är ett elektroniskt index över recensioner av svensk och utländsk litteratur införda i svensk press under den angivna tidsperi...
  Pressmeddelanden från EU:s institutioner.
  Fritt tillgänglig
  Queerlit är en databas för svensk skönlitteratur som skildrar samkönat begär och överskridanden av binära könsnormer. Det innefattar bland annat – men...
  Fritt tillgänglig
  PubMed, a service of the National Library of Medicine, includes the database Medline, and covers fields of biomedicine, nursing, dentistry, veterinary...
  Fritt tillgänglig
  PubChem is an open chemistry database at the National Institutes of Health (NIH) and provides a large collection of freely accessible chemical informa...
  Fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.
  Fritt tillgänglig
  This collection is based on documents produced by Project Gutenberg. Founded by Michael Hart in 1971 with the aim of distributing a trillion (1,000,00...
  Fritt tillgänglig
  Finskt pressregister omfattande över 300 000 referenser till artiklar ur finlandssvenska dagstidningar.
  Fritt tillgänglig
  An international collaborative programme that has as a primary aim to make available digitized data of the world’s flora gathered from the past 250 ye...
  Databas över svenska dramatiker och pjäser. Här hittar man en kortfattad presentation av varje pjäs och dess upphovsman samt ett kort utdrag ur pjäsen...
  Fritt tillgänglig
  Persee.fr offre un accès libre et gratuit à des collections complètes de publications scientifiques (revues, livres, actes de colloques, publications ...
  Fritt tillgänglig
  PEDro is the Physiotherapy Evidence Database. It has been developed to give rapid access to bibliographic details and abstracts of randomised controll...
  Fritt tillgänglig
  Databasen innehåller digitaliserade papyrussamlingar från olika bibliotek i världen, bland annat Göteborgs universitetsbibliotek. Universitetsbibliot...
  Fritt tillgänglig
  OTseeker is a database that contains abstracts of systematic reviews and randomised controlled trials relevant to occupational therapy. Trials have be...
  Fritt tillgänglig
  Opin vísindi is the institutional repository for peer reviewed articles published in open access and doctoral dissertations by the Agricultural Univer...
  Fritt tillgänglig
  The United Nations Official Documents System (ODS) is the electronic repository for official documents published by the United Nations. The full text ...
  Fritt tillgänglig
  Lexikon med ca 10 000 ord som skiljer mellan danska, norska och svenska.
  Fritt tillgänglig
  NORART Norske tidsskriftartikler ger referenser till cirka 450 norska och nordiska tidskrifter och årsböcker från 1980 och framåt.
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria innehåller artiklar om mer än 800 författare från de nordiska länderna.
  Konversationslexikon och realencyklopedi. Sveriges mest omfattande uppslagsverk genom tiderna. Första utgåvan, 20 band, 1876-1899 och andra utgåvan, "...
  Fritt tillgänglig
  Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och ...
  Fritt tillgänglig
  Information om arkiv och samlingar hos Riksarkivet, kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med f...
  The National Library of Medicine (NLM), on the campus of the National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, is the world's largest medical libra...
  This National Accounts Statistics database contains a complete and consistent set of time series from 1970 onwards of main national accounts aggregate...
  The Molecular Imaging and Contrast Agent Database (MICAD) is an online source of information on in vivo molecular imaging agents.
  The Minimum set of gender indicators is a collection of 52 quantitative indicators and 11 qualitative indicators addressing relevant issues related to...
  Den medicinalhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 ...
  Provides access to over 4,000 articles about diseases, tests, symptoms, injuries, and surgeries. It also contains an extensive library of medical phot...
  Definitions of medical terminology, pharmaceutical drugs, healthcare equipment, health conditions, medical devices, specialty terms and medical abbrev...
  National Geographic’s online atlas. An interactive tool that allows users to select from a variety of subjects in order to combine different layers to...
  Innehåller digitaliserade skönlitterära klassiker och annan viktig humaniora på svenska språket, liksom presentationer av författare och ämnesområden....
  Fritt tillgänglig
  An annotated bibliography of prose, poetry, film, video and art which was developed to be resource in MEDICAL HUMANITIES, for use in health/pre-health...
  Lexin står för lexikon för invandrare och startades av Statens institut för läromedel och Statens invandrarverk. Lexikonen är speciellt anpassade för ...
  Fritt tillgänglig
  Levande musikarv tillgängliggör arkiv med information om svenska tonsättare, verk och övergripande svensk musikhistoria.
  Fritt tillgänglig
  The Legislative Observatory database was set up in 1994 as a tool for monitoring the EU institutional decision-making process, with a particular focus...
  Länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Innehåller fulltext av förarbeten, författningar, sven...
  Fritt tillgänglig
  Labordoc contains references and full text access to the world's literature on the world of work and covers all of the publications by the Internation...
  Fritt tillgänglig
  Bilddatabasen innehåller ett urval av bilder och fotografier ur KvinnSams handskriftsarkiv.
  KVINFOs ekspertdatabase – har en bred opfattelse af ekspertbegrebet og omfatter bl.a. kønsforskere, kvindelige forskere og praktikere, kvindelige po...
  Fritt tillgänglig
  Information om danska konstnärer samt danska och utländska konstverk på danska museer. På webbsidan finns också den digitala utgåvan av Weilbach Dansk...
  Fritt tillgänglig
  NCK:s kunskapsbank är en webbplats inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns ...
  Fritt tillgänglig
  Databasen innehåller digitaliserade faksimilavbildningar av Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1739-1854. Uppsatserna är sökbara på antingen förfa...
  Biblioteksdatabas för Statens konstmuseum i Helsingfors. Databasen innehåller referenser till böcker och artiklar om finsk konsthistoria och till böck...
  Fritt tillgänglig
  The Juuli portal contains information on the research publications produced at Finnish organizations. The publications of Finnish universities and ho...
  Fritt tillgänglig
  Det är av stor vikt för framtiden och för rättssäkerheten i Sverige att svensk juridisk litteratur finns tillgänglig under juristutbildningen, för jur...
  Fritt tillgänglig
  Journals published by John Benjamins. Subject areas: Linguistics, Translation & Interpreting Studies, Communication Studies, Psychology, Sociology...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet, endast på campus. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The International Music Score Library Project (IMSLP), also known as the Petrucci Music Library after publisher Ottaviano Petrucci, is a project for t...
  The International Data Base (IDB) is a computerized data bank containing statistical tables of demographic and socioeconomic data for countries and ar...
  The ITIS includes documented taxonomic information of flora and fauna from both aquatic and terrestrial habitats. For each scientific name, ITIS will ...
  En LIBRIS-databas som omfattar litteratur framförallt inom ämnesområdet immateriellt rättsskydd, det vill säga patent-, varumärkes-, mönster-, namn- o...
  Fritt tillgänglig
  Contains cumulative bibliographical information on books translated and published in about a hundred of UNESCO´s member states since 1979 and totals m...
  Fritt tillgänglig
  For the purpose of verifying publication names in the Specimen Database and the Gray Index, the Herbaria maintain an index of botanical publications. ...
  The International Monetary Fund (IMF) provides statistics on many aspects of international finance going back to 1948. The IMF eLibrary gives direct a...
  Fritt tillgänglig
  The Internet Movie Database (IMDb) is a collection of movie information. IMDb tries to catalogue every pertinent detail about a movie, from who was in...
  Fritt tillgänglig
  IATE is the EU inter-institutional terminology database. IATE has been used in the EU institutions and agencies since summer 2004 for the collection, ...
  Fritt tillgänglig
  This database provides access to the case-law of the European Court of Human Rights, the European Commission of Human Rights and the Committee of Mini...
  Fritt tillgänglig
  Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Innehåller föreskrifter och allmänna råd från åtta...
  Fritt tillgänglig
  The Handbook is a bibliography on Latin America consisting of works selected and annotated by scholars. Edited by the Hispanic Division of the Library...
  Fritt tillgänglig
  Äldre statistik och längre tidsserier som SCB digitaliserat. All viktigare officiell statistik från 1800-talet är digitaliserad och digitaliseringen a...
  Fritt tillgänglig
  Die Historische Bibliographie dokumentiert die von der deutschen Geschichtswissenschaft aktuell publizierte historische Fachliteratur, ergänzt um eine...
  Search in the official archives for historical documents of the Institutions of the European Union.
  HEDBIB is a database on higher education systems, administration, planning, policy, and evaluation. It has been maintained by the IAU, International A...
  HCI Bibliography is a non-profit multinational volunteer effort to provide a free comprehensive online bibliography of the field of Human-Computer Int...
  Fritt tillgänglig
  The Hazardous Substances Data Bank (HSDB) is a toxicology database that focuses on the toxicology of potentially hazardous chemicals. It provides info...
  GUPEA - Gothenburg University Publications Electronic Archive. A fulltext database for e-publishing of dissertations, research reports etc. GUPEA uses...
  Fritt tillgänglig
  Information om och kontaktvägar till svenska genusforskare, på lägst doktorandnivå. Utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och Kv...
  Fritt tillgänglig
  Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. In order to be able to link into the Gothenburg University Library’s...
  Fritt tillgänglig
  Klassisk fornkunskap och filologi samt forntidens historia och arkeologi. Gnomon - Kritische Zeitschrift fur die gesamte klassische Altertumswissensch...
  I GeoLagret kan man söka efter, beställa och i vissa fall ladda ner SGU:s produkter, såsom kartor, rapporter broschyrer och dylikt. Här finns också in...
  Fritt tillgänglig
  Innehåller information om genomförande av EU-direktiv i Sverige. I databasen anges de svenska författningar som genomför direktivet, uppgift om public...
  This resource organizes information on genomes including sequences, maps, chromosomes, assemblies, and annotations.
  Fritt tillgänglig
  The database contains gender statistics from all over the European Union (EU) and beyond, at the EU, Member State and European level. It is aimed at p...
  The Gender Data Portal is the World Bank Group’s comprehensive source for the latest sex-disaggregated data and gender statistics covering demography,...
  Innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Databasen produceras av Kvinnohistoriska samlingarna i ...
  Fritt tillgänglig
  Frontiers is an Open Access publisher, publishing journals in medicine, science, engineering, humanities and social sciences. All journals are open to...
  Fritt tillgänglig
  Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år.
  Samlingarna inkluderar dokumentation från Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser med början i Mellanöstern 1956 och innehåller bland anna...
  Fritt tillgänglig
  European women’s libraries and scholars from all over Europe are working together on the FRAGEN project which aims to collect the most important texts...
  Fritt tillgänglig
  I Riksantikvarieämbetets databas Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämn...
  Fritt tillgänglig
  FishBase is a relational database with information to cater to different professionals such as research scientists, fisheries managers, zoologists and...
  Fritt tillgänglig
  Databasen består av referenser till monografier, artiklar, kommittébetänkanden, kongressrapporter och s.k. "grå litteratur" om mänskliga rättigheter. ...
  Fritt tillgänglig
  På filmarkivet.se har du möjlighet att se unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som nu tillgängliggörs på nytt; främst kort-, dokumentär-, journal- oc...
  Fritt tillgänglig
  Medieval Women and Gender Index covers journal articles, book reviews, and essays in books about women, sexuality, and gender during the Middle Ages. ...
  Fritt tillgänglig
  Eurostat is the statistical office of the European Union situated in Luxembourg. Its task is to provide the European Union with statistics at European...
  Fritt tillgänglig
  Register över handlingar från Europeiska unionens råd. Innehåller bland annat lagstiftningsdokument av olika slag, protokoll m.m. De handlingar som är...
  Digitized books, images, photos, objects, newspapers and archives. Europeana is a joint project between archives, museums and libraries from the whole...
  Fritt tillgänglig
  ERPA's aim is to provide a common access point for the online working paper series of the participating institutions in order to help researchers in t...
  Designed to meet the needs of the research community worldwide, the European library offers access to the collections of the National Libraries of Eur...
  Fritt tillgänglig
  Contains data on health indicators, including basic demographic and socioeconomic indicators; some lifestyle- and environment-related indicators; mort...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  EBSEES lists books, journal articles, reviews and theses on Eastern Europe (formerly Communist countries) published in Western Europe.
  Europa är Europeiska unionens officiella webbplats. Den innehåller nyheter, institutionernas hemsidor, möjlighet att se vad som sker inom varje ämneso...
  Fritt tillgänglig
  Lagförslag från Europeiska Kommissionen. Man kan följa lagförslagets väg genom institutionerna.
  EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som till exempel inn...
  Fritt tillgänglig
  Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-a...
  Fritt tillgänglig
  The Encyclopedia of Ancient History is a collection of twenty-first century scholarship on the entire ancient Mediterranean world, with over 5,700 ori...
  Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
  The database contains resources on gender-based violence, gender and media, gender and climate change, work-life balance, men and gender equality and ...
  The EDGAR database contains the electronic filings of US public companies to the Securities and Exchange Commission. Allows you to retrieve real-time ...
  Fritt tillgänglig
  The ECOTOX (ECOTOXicology) database provides single chemical toxicity information for aquatic and terrestrial life. ECOTOX is a useful tool for examin...
  Fritt tillgänglig
  EconPapers provides access to RePEc, the world's largest collection of on-line Economics working papers, journal articles and software.
  Fritt tillgänglig
  Dramawebben är ett digitalt arkiv över upphovsrättsligt fri svensk dramatik. Dramatexterna finns återgivna i fulltext och är publicerade antingen i sk...
  Fritt tillgänglig
  dLiver är den samlade ingången till det flesta digitaliserade dokument som finns på Göteborgs universitetsbibliotek. Det är material från Göteborgs un...
  Fritt tillgänglig
  Free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals, covering all subjects and many languages.
  Academic peer-reviewed Open Access books and chapters.
  DIOTIMA is an interdisciplinary resource for anyone interested in patterns of gender around the ancient Mediterranean and as a forum for collaboration...
  Fritt tillgänglig
  Digitaliserat svenskt arkivmaterial, till exempel kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.
  Produktsäkerhetsdatablad och information om ett stort antal dentala biomaterial på den nordiska marknaden.
  Ved åbningen indeholder Den Store Danske samtlige artikler fra Gyldendals leksika; størsteparten fra Den Store Danske Encyklopædi, suppleret med en ræ...
  Fritt tillgänglig
  Databasen KVINNSAM, som är en del av Libris-databasen, är en tvärvetenskaplig databas som innehåller genusvetenskapliga referenser till böcker, bokkap...
  Fritt tillgänglig
  Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av Dansk biografisk Lexikon, första utgåvan, 19 band, 1887-1905, redigerat av C. F. Bricka. Den di...
  Rättsfall från EU-domstolen. Tänk på att ett rättsfall kan ha initierats långt tidigare. Ibland kan det ta flera år innan domslutet fattas. Databasen ...
  Fritt tillgänglig
  Cristin (Current research information system in Norway) ger möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid ...
  Fritt tillgänglig
  The Country Studies Series presents a description and analysis of the historical setting and the social, economic, political, and national security sy...
  Fritt tillgänglig
  CVA is a series of monographs documenting ancient vases from the Mediterranean countries, in particular Greek painted vases, preserved in museums. The...
  CORDIS (the Community Research and Development Information Service) is the European Commission's information service on European Research and Innovati...
  Fritt tillgänglig
  ChemSpider is a free chemical structure database providing fast access to over 63 million structures, properties, and associated information. By integ...
  Fritt tillgänglig
  CAMEO is a searchable information center developed by the Museum of Fine Arts, Boston. The MATERIALS database contains chemical, physical, visual, and...
  Fritt tillgänglig
  Biab provides information about articles and books on the archaeology of Britain and Ireland, producing two updates each year.
  Drygt 40 olika nyckeltal för cirka 800 branscher som presenteras i form av median och kvartilvärden där jämförelse sker på branschnivå och antal anstä...
  Fritt tillgänglig
  Bibliografin omfattar litteratur ner till artikelnivå om landskapet Bohuslän. Den innehåller följande materialkategorier: monografier och samlingsv...
  Fritt tillgänglig
  A catalogue of books printed in the Fifteenth Century now in the Bodleian Library.
  Birgittabibliografin är sedan våren 2003 en del av den totala LIBRIS-databasen, och utgör en vetenskaplig bibliografi över litteratur om den heliga Bi...
  The Biodiversity Heritage Library, is a consortium of natural history and botanical libraries that cooperate to digitize and make accessible the legac...
  Provides up-to-date bibliographic citations on publications in the field of biblical research. Indexes books, journal articles, essays and collective ...
  The data available on the Getty Web site comprises two databases: BHA and RILA. BHA (Bibliography of the History of Art/Bibliographie d'histoire de l'...
  Fritt tillgänglig
  The Bibliographic Database of the Conservation Information Network is a bibliographic resource for the conservation, preservation and restoration of c...
  Fritt tillgänglig
  The database provides access to information about Basque topics written or produced after 1994. Core journals are indexed completely while other journ...
  Fritt tillgänglig
  ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår att insamla, utvärdera och lagra den viktigaste ...
  Fritt tillgänglig
  Sökbart index till tidskrifterna Arkitektur och Byggmästaren. Referenser ges till artiklar, presentationer, recensioner och notiser under mer än 100 å...
  Fritt tillgänglig
  I Arken söker du information om Kungliga bibliotekets personarkiv, det vill säga efterlämnade papper från personer som författare, konstnärer och fors...
  Fritt tillgänglig
  Arbline är en katalog som täcker ämnesområdena arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Den innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspu...
  Fritt tillgänglig
  The Anthropological Index to Current Periodicals in the The Anthropology Library at the British Museum (incorporating the former Royal Anthropological...
  European information and research on Latin America. The portal is the result of cooperation between the networks REDIAL and CEISAL, its objective is t...
  Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men ocks...
  Fritt tillgänglig
  AlgaeBASE is a database of information on algae that includes terrestrial, marine and freshwater organisms. At present, the data for the marine algae,...
  Fritt tillgänglig
  AATA Online is a comprehensive database of over 120,000 abstracts of literature related to the preservation and conservation of material cultural heri...
  Fritt tillgänglig