The Literary Encyclopedia

The Literary Encyclopedia is a constantly evolving and updating repository of authoritative reference work about literary and cultural history.

Tillgänglig för Göteborgs universitet. Tillgänglig för alla från bibliotekens datorer
Materialtyper:
Leverantör:
The Literary Dictionary Company Limited