Göteborgs universitetsbibliotek: Bibliometri

Bibliometri

Begrepp och definitioner

Bibliometri (bibliometrics) är ett kunskapsområde där matematiska och statistiska metoder används för att studera de kommunikations- och publiceringsmönster som uppstår vid spridning av information. Synonymt används ibland två andra termer - informetri (informetrics) och scientometri (scientometrics). Termerna representerar dock lite olika begrepp, vilket redogörs för nedan.

Informetri syftar på ett bredare begrepp där inte endast mönster härrörande från publicering studeras. Den gemensamma nämnaren är studiet av mönster uppkomna ur användning och spridning av information.

Scientometri är det kunskapsområde som explicit studerar vetenskap ur ett kvantitativt perspektiv. Bibliometriska frågeställningar är vanliga men man kan också studera vetenskaplig och forskningspolitisk utveckling utifrån andra perspektiv och med andra metoder.

Den mest förekommande termen är dock bibliometri och vanligen avses studiet av vetenskaplig kommunikation och då framförallt med avseende på naturvetenskap och matematik.

Bibliometrifunktionen

Bibliometrifunktionen ligger under Digitala tjänster, Göteborgs universitetsbibliotek och dess främsta uppgift är att tillhandhålla bibliometrisk information till beslutsfattare på olika nivåer inom GU. Viss forskning och informationsspridning som gagnar GU bedrivs i mån av tid.

Eftersom resurserna är begränsade råder en viss turordning vad gäller bibliometriska uppdrag. I regel arbetar vi efter följande turordning:

  1. Universitetsledning
  2. Fakultetsledning
  3. Institutionsledning

Enskilda medarbetare hänvisas om möjligt till biblioteken. Vid beställning av bibliometriska undersökningar från bibliometrifunktionen krävs vanligen att uppdragen utförs för GU:s räkning. Avvikelser kan förekomma men skall då sanktioneras av beslutsfattare.

Kontaktinformation

Bibliometrifunktionen

Box 222
405 30 Göteborg

Besöksadress:
Vasagatan 2A

Kontaktformulär

Kontakt

Bo Jarneving, 031-786 1439
Lars Kullman, 031-786 1161

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2014-12-04 08:56

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen