Organisation

Universitetsbiblioteket är en del av Göteborgs universitet och styrs av överbibliotekarien. Göteborgs universitetsbibliotek är uppdelat i fyra biblioteksområden och ett bibliotekskansli.

Överbibliotekarie

Överbibliotekarien är universitetsbibliotekets högsta chef. Morgan Palmqvist är bibliotekets överbibliotekarie och representant i rektors ledningsråd.

Biblioteksnämnd

Biblioteksnämnden är rådgivande till överbibliotekarien. Biblioteksnämnden behandlar övergripande frågor som rör verksamhetens ekonomi och strategi. Ordförande i biblioteksnämnden utses av rektor. I biblioteksnämnden ska det ingå en ledamot för varje fakultet. Studenterna har rätt att vara representerade med tre studenter. Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt och får ha tre representanter i biblioteksnämnden.

Biblioteksnämndens ledamöter

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Göteborgs universitetsbibliotek är ett samrådsorgan för överbibliotekarien. Ledningsgruppen består av överbibliotekarien, kanslichefen, överbibliotekariens sekreterare, bibliotekschefer och biträdande bibliotekschefer från biblioteksområdena.

Ledningsgruppens medlemmar

Biblioteksområden

Göteborgs universitetsbibliotek har fyra biblioteksområden:

  • Biomedicinska biblioteken
  • Digitala tjänster
  • Humanistiska biblioteken
  • Samhällsvetenskapliga biblioteken

Varje område har en chef och en eller två biträdande chefer. Verksamheten inom områdena är organiserad i team som leds av teamledare.

Biblioteksområden och medarbetare

Bibliotekskansli

Bibliotekskansliet leds av en kanslichef. Kansliet är universitetsbibliotekets enhet för gemensam administration.

Medarbetare på Bibliotekskansliet

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om universitetsbibliotekets organisation.

  • Beskriv din fråga