Organisation

Universitetsbiblioteket är en del av Göteborgs universitet och styrs av överbibliotekarien. Göteborgs universitetsbibliotek är uppdelat i fyra biblioteksområden och ett bibliotekskansli.

Överbibliotekarie

Överbibliotekarien är universitetsbibliotekets högsta chef. Morgan Palmqvist är bibliotekets överbibliotekarie och representant i rektors ledningsråd.

Biblioteksstyrelse

Biblioteksstyrelsen behandlar frågor som rör verksamhetens ekonomi och strategi. Styrelsen består av representanter från fakulteterna, gemensamma förvaltningen, studentkårerna, fackförbunden samt en eller två externa representanter. Rektor utser ordförande för biblioteksstyrelsen.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Göteborgs universitetsbibliotek är ett samrådsorgan för överbibliotekarien. Ledningsgruppen består av överbibliotekarien, kanslichefen, överbibliotekariens sekreterare, bibliotekschefer och biträdande bibliotekschefer från biblioteksområdena.

Biblioteksområden

Göteborgs universitetsbibliotek har fyra biblioteksområden:

  • Biomedicinska biblioteken
  • Digitala tjänster
  • Humanistiska biblioteken
  • Samhällsvetenskapliga biblioteken

Varje område har en chef och en eller två biträdande chefer. Verksamheten inom områdena är organiserad i team som leds av teamledare.

Bibliotekskansli

Bibliotekskansliet leds av en kanslichef. Kansliet är universitetsbibliotekets enhet för gemensam administration.

Medarbetare på Bibliotekskansliet

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om universitetsbibliotekets organisation.

  • Beskriv din fråga