Verksamhet

Göteborgs universitetsbibliotek stödjer forskning och utbildning vid Göteborgs universitet genom att erbjuda informationsresurser och samlingar, publicerings- och digitaliseringstjänster samt stöd i att söka, värdera och hantera information.

Vision

Universitetsbiblioteket delar Göteborgs universitets Vision 2021-2030. Utifrån vår kompetens och samlade erfarenheter vill vi bidra till visionen att vara "ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld”.

Vision 2021-2030

Uppdrag

Göteborgs universitetsbiblioteks kärnuppgift är att ansvara för vetenskaplig och konstnärlig informationsförsörjning för studenter, forskare, lärare men även allmänhet. Universitetsbiblioteket ska vårda och tillgängliggöra det kulturarv som finns i bibliotekets omfattande samlingar. Universitetsbiblioteket ska systematiskt bevaka omvärlden för att, i dialog med fakulteterna, utveckla och anpassa verksamheten. Göteborgs universitetsbibliotek ska vara ett öppet bibliotek och en mötesplats för universitet och allmänhet.

Universitetsbiblioteket ska erbjuda tjänster i form av publiceringsstöd och digitaliseringsverksamhet riktad till universitetets lärare och forskare. Universitetsbiblioteket ska, på uppdrag från institutioner, tillhandahålla undervisning med mål att stärka studenternas informationskompetens. Vidare ska universitetsbiblioteket sörja för professionell informationstjänst och studieplatser i bibliotekets lokaler samt bibliometrisk kompetens till stöd för universitetets ledning och forskare. Biblioteket ska ägna speciell uppmärksamhet åt användare med särskilda behov.

Styrdokument och värderingar

Universitetsbibliotekets verksamhet styrs av lagar, delegations- och arbetsordning för universitetet, strategisk plan och flera policyer. Du hittar verksamhetens styrdokument i Medarbetarportalen.

Bibliotekets styrdokument

I Medarbetarportalen finns också information om bibliotekets ställningstaganden och systematiska arbete inom följande områden:

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om universitetsbibliotekets verksamhet.

  • Beskriv din fråga