Bibliometriska analyser

Universitetsbiblioteket utför undersökningar och analyser av publikationsmönster åt universitetets ledning. Analyserna är en del av det underlag som används för att ta beslut om forskningsanslag.

Bibliometri på universitetet

Bibliometri är ett kunskapsområde där matematiska och statistiska metoder används för att studera de kommunikations- och publiceringsmönster som uppstår vid spridning av information. Universitetsbiblioteket genomför bibliometriska analyser på uppdrag från universitetets ledning och beslutsfattare på fakulteterna. Analyserna kan användas för att jämföra publiceringsmönster mellan institutioner, fakulteter eller mellan olika universitet.

Årlig uppföljning av Göteborgs universitets vetenskapliga publicering

Universitetsbiblioteket fick 2010 uppdraget av rektor att "... utveckla en rutin för kontinuerlig sammanställning av bibliometrisk statistik som ska vara tillgänglig även för fakulteternas analysarbete" (Rektorssammanträde 2009:19). Uppdraget är en uppföljning av den externa utvärderingen av universitetets forskning, Research Evaluation for Development of Research (RED10).

Varje år tar universitetsbiblioteket fram en rapport som ger en översiktlig bild av publiceringsverksamheten vid universitetet under den senaste femårsperioden. Rapporterna ger en översikt på institutionsnivå.

Årliga rapporter med bibliometriska analyser

Jämförande analyser av forskningsområden

Utöver de årliga rapporterna gör biblioteket också jämförande analyser mellan eller inom ämnen, lärosäten, och länder.

Den senaste analysen A bibliometric survey of the medical technology litterature innehåller strukturerad information som underlättar detaljerade analyser av litteratur inom fältet medicinsk teknologi.

Tidigare analyser av forskningsområden

Fördelning av forskningsanslag

En del av det forskningsanslag som universitetet tilldelar fakulteterna är prestationsbaserat, och beräknas baserat på extern finansiering och vetenskaplig publicering. Universitetet har beslutat att den vetenskapliga publiceringen ska beräknas av universitetsbiblioteket med hjälp av en bibliometrisk modell.

Varje fakultet har valt en bibliometrisk modell som de använder för att mäta hur anslagen ska fördelas.

 • Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten har valt en modell som mäter antal citeringar i databasen Web of Science.
 • Konstnärliga fakulteten har en egen modell baserad på publikationspoäng.
 • Humanistiska, Samhällsvetenskapliga och Utbildningsvetenskapliga fakulteten samt Handelshögskolan och IT‐fakulteten använder den norska modellen.

Om universitetets anslagsfördelning

Den norska modellen

Den norska modellen baserar anslagsfördelning på publikationstyp och på publikationskanalens prestige inom fältet. Publikationerna tilldelas poäng utifrån publikationstyp och nivå. Vid samarbeten delas publikationens poäng mellan författarna.

Godkända publikationstyper:

 • Monografi (ej redaktörskap)
 • Kapitel
 • Tidskriftsartikel
 • Forskningsöversikt (review)
 • Publicerade konferensbidrag. Konferensbidrag räknas som tidskriftsartikel om det publiceras i godkänd ISSN-kanal (tidskrift) och som kapitel om det publiceras i godkänd ISBN-kanal (bok).

Godkända vetenskapliga publiceringskanaler:

 • Tidskrift, serie eller webbplats med ISSN
 • Förlagsutgiven bok med ISBN

På Norsk publiseringsindikators webbplats kan du läsa mer om hur modellen fungerar samt söka fram godkända publiceringskanaler och vilka kriterier som används för bedömning. Där kan du också lämna in förslag på kanaler som du tycker saknas i registret.

Norsk publiseringsindikator

Beställa bibliometriska analyser

Du som beslutsfattare på universitetet kan beställa bibliometriska undersökningar och analyser som underlag för fördelning av forskningsanslag. Uppdrag tas i följande turordning:

 1. Universitetsledning
 2. Fakultetsledning
 3. Institutionsledning

Kontakta oss

Kontakta oss om du är en beslutsfattare vid universitetet som vill beställa en undersökning eller har frågor om bibliometri.

 • Beskriv din fråga