Medverka i bibliotekets referensgrupp för att tillgängliggöra våra samlingar för forskning

1 april 2021

Biblioteket ska utreda hur bibliotekets äldre och unika samlingar kan bli mer tillgängliga för forskning. För att träffa rätt i arbetet behöver vi referenspersoner.

I bibliotekets samlingar finns material som är svårtillgängligt för forskning. Samlingarna består till exempel av äldre material från dåvarande Göteborgs museum, donationer och inköpta boksamlingar, handskriftsarkiv och vardagstryck som exempelvis affischer. Mycket av materialet finns på Humanistiska biblioteket, men även på exempelvis Biomedicinska biblioteket, med samlingar inom medicin och naturvetenskap från 1500-talet och framåt som innehåller äldre böcker och handskrifter inom ämnesområdena botanik, zoologi och medicinhistoria.

Använder du bibliotekets samlingar i din forskning, eller handleder du studenter och doktorander som gör det, vill vi få med dig i en referensgrupp. Syftet är att hitta användbara sätt att tillgängliggöra bibliotekets äldre samlingar.

Kontakta Anders Strinnholm, samordnare för kulturarv, om du vill anmäla dig eller veta mer anders.strinnholm@ub.gu.se