KvinnSams arkiv och databaser

KvinnSam förtecknar litteratur inom kvinno-, mans- och genusforskning och samlar kvinnohistoriskt arkivmaterial. Du hittar materialet i våra databaser och arkiv.

KvinnSams webbplats

KvinnSam, nationellt bibliotek för genusvetenskap, är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. På KvinnSams webbplats finns information om verksamhet och tjänster.

Databaser och digitala resurser

KvinnSam producerar flera databaser och digitala resurser inom kvinno-, mans- och genusforskning.

Databasen KVINNSAM

Databasen KVINNSAM är Nordens största databas inom kvinno-, mans- och genusforskning. Här finns referenser till böcker, artiklar, uppsatser, bokkapitel, rapporter med mera. Databasen täcker litteratur från och med 1970-talet och vi lägger kontinuerligt in äldre material.

Om databasen KVINNSAM

Queerlit

Databasen Queerlit samlar referenser till förstautgåvor av skönlitteratur utgiven i Sverige, på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken med perspektiv och motiv som berör homosexualitet, bisexualitet, trans, queer och/eller intersex.

Queerlit omfattar alla typer av skönlitterära skildringar, oavsett målgrupp eller form. Databasen innehåller även referenser till självbiografiska texter, brev, dagböcker och liknande, som till en större del behandlar databasens ämnesområden.

Till Queerlit

Gena

I databasen Gena kan du söka referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Här finns referenser från och med 1960, då den första kvinnovetenskapliga avhandlingen skrevs, och framåt. Nyare avhandlingar finns ofta i fulltext.

Till Gena

Bilddatabasen

I bilddatabasen hittar du fotografier av kända rösträttskvinnor, okända studentskor, kvinnliga idrottare med mera. Bilderna är hämtade från KvinnSams arkiv. De flesta är från sekelskiftet och tidigare hälften av 1900-talet.

Till bilddatabasen

Äldre digitaliserade kvinnotidskrifter

Den första kvinnotidskriften, Tidskrift för hemmet (startår 1859), och dess efterföljare hittar du bland våra digitaliserade äldre svenska kvinnotidskrifter.

Till våra äldre digitaliserade kvinnotidskrifter

Årtalslistan

KvinnSam har tagit fram ett urval av viktiga årtal för kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige. Listan innehåller även uppgifter om kvinnliga pionjärer inom olika områden och EU-direktiv som behandlar frågor kring genus.

Till årtalslistan

Kvinnohistoriska portaler

Material från KvinnSams arkiv presenteras i våra historiska portaler. De innehåller texter skrivna av forskare, biografiska artiklar om föregångskvinnor, inskannat arkivmaterial och fotografier. Portalerna är tänkta som undervisningsmaterial från gymnasienivå och kan användas av alla som är intresserade av kvinnohistoria.

Till de kvinnohistoriska portalerna

Handskrifter och arkivmaterial

I KvinnSams arkiv finns handskrifts- och arkivmaterial från enskilda kvinnor, organisationer och föreningar. Samlingarna innehåller bland annat brev, bilder, dagböcker och manuskript. Materialets tyngdpunkt ligger på 1900-talets första hälft och är tillgängligt för vetenskaplig forskning.

Om KvinnSams arkiv

Biblioteket

KvinnSam finns på Humanistiska biblioteket. I KvinnSams läsesal hittar du böcker och tidskrifter inom kvinno-, mans- och genusforskning.

Om KvinnSams bibliotek

Kontakta KvinnSam

Kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta material inom kvinno-, mans- och genusforskning.

  • Beskriv din fråga