Bibliotekets undervisning i kurser och program

Bibliotekets undervisning hjälper dina studenter bli bättre på att hitta, bedöma och referera till forskningspublikationer eller annan information. Undervisningen främjar ett reflekterande och analytiskt förhållningsätt till informationskällor och informationssökning och utvecklar kunskaper om att söka fram, bedöma och hantera information.

God informationskompetens stärker studenternas möjligheter att lyckas både i enskilda kurser och i utbildningen som helhet. De får också ökad möjlighet att följa kunskapsutvecklingen och utöva källkritik både i en framtida yrkesroll och som medborgare. Undervisningen bidrar därigenom till att studenterna uppfyller högskolelagens generella mål 1 kap. §8 gällande förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.


"UB:s specialistkompetens gör det möjligt att utforma inslag utifrån kursernas specifika nivå, fokus och lärandemål. Det är en stor och värdefull hjälp för studenterna."

Anna-Lena Fredriksson, lärare engelska
Institutionen för språk och litteraturer


Fler röster från lärare, kursansvariga och studenter

Undervisningens innehåll och upplägg

Bibliotekets undervisning fokuserar på tre nära relaterade kunskapsområden: informationssökning och informationsresurser, vetenskaplig publicering och källkritik, samt referenshantering.

Undervisningen ger störst effekt då den planeras tillsammans med ansvariga lärare och integreras i en kurs eller ett program. Undervisningen utformas efter de mål, behov och förutsättningar som finns i din kurs eller ditt program. Tillsammans med dig som kursansvarig tar vi fram ett upplägg som knyter an till målen i din kurs.

Kontakta bibliotekets undervisande personal

Informationssökning och informationsresurser

Undervisningen stödjer studenternas utveckling av kunskaper, förmågor och förståelser i avseendet att:

 • Förstå informationssökningens funktion i den vetenskapliga arbetsprocessen
 • Självständigt söka fram relevant forskning/information/data
 • Analysera och utvärdera ett sökresultat i relation till ett kunskapsbehov

Vetenskaplig publicering och källkritik

Undervisningen stödjer studenternas utveckling av kunskaper, förmågor och förståelser i avseendet att:

 • Ha kännedom om kvalitetsindikatorer och processer för kvalitetsgranskning inom vetenskaplig publicering
 • Bedöma ett dokuments vetenskaplighet, trovärdighet respektive användbarhet utifrån publikationstyp och publiceringsform
 • Kritiskt reflektera runt vetenskaplig publicering inom det egna ämnesområdet
 • Navigera i en vetenskaplig publikation på ett ändamålsenligt vis

Referenshantering

Undervisningen stödjer studenternas utveckling av kunskaper, förmågor och förståelser i avseendet att:

 • Ha förståelse för referenshanteringens funktion inom den akademiska kontexten och dess koppling till akademisk integritet
 • Formulera referenser på ett ändamålsenligt vis
 • Ha kunskap om relevanta verktyg och strategier för effektiv referenshantering

Undervisningsmetodik

Bibliotekets undervisare tillämpar vanligen en övningsbaserad och studentaktiverande undervisningsmetodik, ofta i ALC-miljö. Vi genomför undervisning på campus, i Zoom, i hybridformat och/eller via utbildningsmaterial i Canvas.

Planera in bibliotekets undervisning

Hör av dig till oss för att planera hur vår undervisning kan integreras i din kurs eller ditt utbildningsprogram. Vår erfarenhet är att studenternas måluppfyllelse och lärande alltid gynnas av progression, till exempel när två till tre tillfällen placeras in på strategiska tillfällen under utbildningen.

Kostnad

Kostnaden är 450 kronor per timme för grupper av upp till tio studenter, och 900 kronor per timme för grupper som överstiger tio studenter.

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att komma i kontakt med bibliotekets undervisande personal.

 • Beskriv din fråga

Utöver undervisningstillfällen på kurser och program erbjuder biblioteket flera kompletterande tjänster.

Mer stöd till dina studenter