1600-talstryck från Göteborgs första boktryckare till UB

15 mars 2019

Nyligen förvärvades 22 olika arbeten utförda av göteborgsboktryckaren Amund Grefwe. Det handlar om mycket sällsynta tryck publicerade mellan 1650 och 1679.

1600-tals tryck

UB har en hel del Grefwe-tryck sedan tidigare, men efter detta förvärv vågar jag nog påstå att biblioteket har den mest kompletta samlingen i Sverige av Amund Grefwes utgivna arbeten.

Anders Larsson, förste bibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek

Verken är inköpta från en privatperson i Stockholm och flera av dem är extremt ovanliga, det vill säga kända i endast ett par exemplar. Samlingen förvaras i bibliotekets raritetskammare och består av bland annat kungörelser, gravskrifter och likpredikningar men även av almanackor, dissertationer och poesi.

Användbart material för forskning

Materialet är användbart för forskning inom flera områden som språk- och litteraturvetenskap, men också tryckeri- och typografihistoria. Även ur ett personhistoriskt perspektiv är samlingen intressant eftersom texterna ofta berör den tidens betydande människor.

Bevara material från Västsverige

Göteborgs universitetsbibliotek förvaltar specialsamlingar av framför allt äldre material (före 1958) och som kommit från bland annat dåvarande Göteborgs museum, från dirigenten Herbert Blomstedt eller som överlämnats av andra privatpersoner eller institutioner. Göteborgs universitetsbibliotek är ett av sju så kallat pliktbibliotek och har framför allt ett uppdrag att bevara material från Västsverige.

Vi har ett bevarandeansvar som är långsiktigt. Det handlar om att säkra ett kulturarv.

Anders Larsson

Amund Grefwe (ca 1610-1677) var Göteborgs första boktryckare och tryckeriet kom efter hans död att övertas av sonen Tideman Grefwe.