KvinnSam - forskningsinfrastruktur för hela universitetet

26 september 2019

Tillgång till forskningsinfrastruktur är ofta en förutsättning för innovativ forskning av hög kvalitet. Sedan april 2018 är KvinnSam på Göteborgs universitet just en sådan. Det innebär ett större fokus på forskarperspektivet och som tidigare höga krav på spetskompetens hos personalen och en övergripande blick på allt material från GU ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Linda Börjesson

Att KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur är inte bara en stor sak för biblioteket utan en viktig resurs och möjliggörare för tvärvetenskaplig forskning inom många områden.

– Som forskningsinfrastruktur har vi fått en styrgrupp bestående av representanter från de flesta fakulteteter på Göteborgs universitet. De tittar på våra verksamhetsplaner ur nya vinklar och kommer med inspel och nyttig feedback för oss ur ett forskarperspektiv. Detta har gjort att KvinnSam nu har möjligheten att bredda perspektivet och kunna ge forskarna mer av vad de faktiskt behöver och efterfrågar samt stödja forskning av hög kvalitet, säger Linda Börjesson, vikarierande föreståndare på KvinnSam.

KvinnSam vill nu tillgängliggöra både sin kompetens och sina resurser för fler forskare på universitetet. Redan idag är KvinnSam en populär del av biblioteket genom sitt unika arkiv, sin boksamling och sina databaser.

– Vi sitter på en stor samling som hela tiden växer och det är en utmaning för oss att nå ut med all kunskap vi har, fortsätter Linda. Vårt uppdrag är bland annat att tillgängliggöra våra resurser och det är forskarna som genom att ställa frågor och se på materialet ur nya vinklar som ger liv åt det på ett sätt som vi inte kan som universitetsbibliotekarier och arkivarier. Vi behöver dem!

Inte bara kvinnohistoria

Genom kompetensen hos de som arbetar på KvinnSam finns stora möjligheter även för forskare som normalt kanske inte forskar på KvinnSams områden att ha nytta av deras resurser. Där finns mycket material att söka fram som är användbart vid exempelvis organisatoriska frågor som att sätta ihop en handlingsplan för sexuella trakasserier på sin arbetsplats eller om man vill ha ett jämställdhetsperspektiv på sin forskning.

– Vi går igenom alla publikationer som kommer till Göteborgs universitetsbibliotek och indexerar det så att det blir sökbart via vår databas KVINNSAM om det har bäring mot våra ämnen. Det ger stora möjligheter för tvärvetenskapliga sökningar och att snabbt få tillgång till det material man är intresserad utav, säger Linda Börjesson.

Komplicerade sökningar är något universitetsbibliotekarierna på KvinnSam gärna hjälper till med och deras kompetens kommer till stor nytta när det gäller att lokalisera både kontaktpersoner, andra forskare och material.

– Många av oss har examen i genusvetenskap och alla har kunskap om hur man hittar material gällande genusvetenskap och kvinnohistoria. Det gäller att ha en känsla för var olika saker kan finnas, inte minst vad gäller kvinnohistoriska arkiv. Arkivsverige är väldigt utspritt, och då blir vår kunskap om vilka som kände varandra i exempelvis rösträttskampen och vart respektive arkiv kan finnas väldigt viktig för att kunna bedriva forskning, fortsätter hon.

Fakta om KvinnSam

KvinnSam är ett nationellt bibliotek för genusforskning med placering vid Humanistiska biblioteket. Verksamheten består av att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice.

KvinnSam producerar flera databaser. Störst är databasen KVINNSAM, som innehåller ca 150 000 referenser, baserade på litteratur i universitetsbibliotekets samlingar. I GENA förtecknas svenska avhandlingar med genusperspektiv och i forskardatabasen GREDA kan man söka efter genusforskare. Förutom databaserna tillhandahålls ett handskriftsarkiv bestående av brev, manuskript, protokoll, foton och annat källmaterial.

KvinnSam startade 1958 som ett privat initiativ, då under namnet Kvinnohistoriskt arkiv. I april 2018 kom rektorsbeslutet att inrätta verksamheten som forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet.